Planlegging og byggesaksbehandling

Hvis eier av fast eiendom ønsker å bygge eller sette i gang andre tiltak på eiendommen, må det i de fleste tilfeller søkes tillatelse før arbeidene igangsettes. Den sentrale lov på området er lov om planlegging og byggesaksbehandling.

Loven har for det første en plan eller arealdel, som gjelder hvorledes landets arealer skal brukes og reguleres.

Den andre hoveddelen inneholder regler om behandling av byggesaker, og skal sikre en forsvarlig utførelse og kontroll med byggearbeider.

Loven gjelder alle typer aktiviteter og virksomheter knyttet til fast eiendom. Den gjelder for hele landet og alle tiltak. Med «tiltak» etter loven menes oppføring, riving, endring, herunder fasadeendringer, endret bruk og andre tiltak knyttet til bygninger, konstruksjoner og anlegg, samt terrenginngrep og opprettelse og endring av eiendom. Som tiltak regnes også annen virksomhet og endring av arealbruk som vil være i strid med arealformål, planbestemmelser og hensynssoner.

Iverksetting av tiltak som omfattes av loven, kan bare skje dersom de ikke er i strid med lovens bestemmelser med tilhørende forskrifter, kommuneplanens arealdel og reguleringsplan, jf. loven kapittel 20 om søknadsplikt og tillatelse. Dette gjelder også hvis tiltaket er unntatt fra søknadsplikt.

Vi bistår eiere og andre i forbindelse med byggesaker og eventuelle avslag på søknader.

Innholdet i denne oversikten er ment å gi en generell veiledning om emnet. Spesialistråd bør søkes om dine spesifikke forhold.

https://sveinssonlaw.no/wp-content/uploads/2022/11/logowhitesma-1.png
Org.nr. NO 929 715 659 MVA
Postboks 235, 1301 Sandvika

Sosiale medier:

RING OSS

Utviklet av Sentu AS

Copyright © Goldenblatt 2019