Entreprise- og bustadoppføringsloven

Entrepriseretten omfatter spørsmål om rettigheter og forpliktelser mellom den som bestiller oppføring av et bygg eller anlegg, byggherren, og den som påtar seg å utføre arbeidene, entreprenøren. Ofte vil også andre parter opptre i en større byggesak; en byggeleder som gjerne er en byggteknisk konsulent og som opptrer på vegne av byggherren, og en byggteknisk konsulent kan også være engasjert for å foreta beregninger av styrkeforhold m.m. Spørsmål om ansvar for forsinkelser og mangler oppstår ikke sjelden i forbindelse med kontraktene mellom disse partene.

Det er vanlig at profesjonelle parter inngår mer eller mindre standardiserte kontrakter bygget på standarder fra Norsk Standard, herunder særlig NS 8405/8406 Norsk Bygge- og Anleggskontrakt, NS 8407 Totalentreprise og NS 8401 Prosjekteringsoppdrag. Ikke sjelden er partene uenige om både forståelse av kontraktene (jus) og de faktiske forhold på byggeplassen (faktum), det vil si de arbeider som kontraktene regulerer. Uenighet oppstår gjerne i tilknytning til endringer og tilleggsarbeider, forsinkelser ved ferdigstillelse og mangler ved leveransen, bygget eller anlegget.

Vi har erfaring fra tvister om slike spørsmål, herunder i forbindelse med sluttoppgjøret for entreprisen, og kan bistå en part i slike saker.

Dersom byggherren er en privatperson som inngår avtale med en entreprenør om oppføring av bolig, vil forholdet mellom partene reguleres av lov 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadsoppføringslova). Loven tar sikte på å verne forbrukeren som byggherre, og det er ikke adgang til å avtale dårligere vilkår for byggherren enn det som fremgår av loven.

Innholdet i denne oversikten er ment å gi en generell veiledning om emnet. Spesialistråd bør søkes om dine spesifikke forhold.

https://sveinssonlaw.no/wp-content/uploads/2022/11/logowhitesma-1.png
Org.nr. NO 929 715 659 MVA
Postboks 235, 1301 Sandvika

Sosiale medier:

RING OSS

Utviklet av Sentu AS

Copyright © Goldenblatt 2019