Bank og finans

Vi bistår norske og utenlandske finansforetak, bedrifter og privatpersoner i saker om finansiering, finansavtaler og finansforetakslovgivningen.

Vi er et uavhengig advokatfirma uten fast tilknytning til store norske finansforetak, og vi kan normalt opptre på vegne av norske og utenlandske klienter mot slike institusjoner. I alle tilfeller er vi nøye med å overholde advokatetiske regler om klient- og oppdragskonflikter.

Vi bistår norske og utenlandske finansforetak, bedrifter og privatpersoner i saker om finansiering, finansavtaler og finansforetakslovgivningen

 

Vi er et uavhengig advokatfirma uten fast tilknytning til store norske finansforetak, og vi kan normalt opptre på vegne av norske og utenlandske klienter mot slike institusjoner. I alle tilfeller er vi nøye med å overholde advokatetiske regler om klient- og oppdragskonflikter.

Finansiering som forretningsområde omfatter ulike rettsområder, hvorav kontraktsrett, selskapsrett, verdipapirrett, panterett og garantirett står sentralt. Vi har arbeidserfaring fra interne stillinger som advokat og juridisk direktør i en stor norsk forretningsbank, samt fra styre og kontrollkomitéer i banker, leasing- og kredittkortselskaper.

Vår praksis omfatter rådgivning om
  • Låneavtaler
  • Oppkjøpsfinansiering
  • Prosjektfinansiering
  • Obligasjonslån
  • Verdipapirisering
  • Leasing
  • Garantier
  • Dokumentasjon av pant og andre sikkerheter
  • Restrukturering og konkurs

Vi bistår også i regulatoriske forhold i forbindelse med ovennevnte, samt i saker knyttet til forholdet mellom finansforetak og kunder, som omfattes av norsk lovgivning.

Finanslovgivningen

I Norge er den sentrale rettskilden for regulering av finansforetak og finansiell virksomhet i Norge lov 10. april 2015 nr. 17 om Finansforetak, som trådte i kraft 1. januar 2015. Loven regulerer blant annet begrensninger og autorisasjonskrav for å drive finansieringsvirksomhet, som bare kan utføres av “finansforetak”. Begrepet «finansforetak» erstatter begrepet «finansinstitusjoner» og definisjonen omfatter banker, kredittinstitusjoner, finansforetak, forsikringsselskaper, pensjonsforetak, holdingselskaper i finanskonsern og foretak som har fått tillatelse til å drive virksomhet som betalingsforetak eller e-pengeforetak.

Loven omfatter blant annet kapitalkrav, utvidelse av forskrifter om samarbeidsavtaler utenfor konsernforhold, regulering av finansinstitusjoners navnebruk, regler om holdingselskap som morselskap i finanskonsern, utveksling av kundeopplysninger mellom konsernselskaper, fjerning av krav til representantskap og kontrollutvalg, opphevelse av regler om verdipapirisering, avklaring av bankenes forpliktelser til å håndtere kontanter, samt mer omfattende regler om outsourcing og kundeservice.

Den andre hovedlovgivningen er finansavtaleloven 18. desember 2020 nr. 146, som trådte i kraft 1.januar 2023.  Loven kan ikke fravikes til skade for forbrukerne, og enkelte bestemmelser er obligatoriske også i forhold til kunder som ikke er forbruker. Det er imidlertid vanlig å fravike loven i størst mulig grad i avtaler med bedriftskunder, noe som blant annet resulterer i at bedriftslåneavtaler i hovedsak vil være underlagt låneavtalen mellom långiver og låntaker.

Finansavtaleloven inneholder bestemmelser om betalinger, innskudd, alminnelige prinsipper innen finansielle tjenester, kontohold, betalingstjenester, låneopptak og garantier.

Innholdet i denne oversikten er ment å gi en generell veiledning om emnet. Spesialistråd bør søkes om dine spesifikke forhold.

 

https://sveinssonlaw.no/wp-content/uploads/2022/11/logowhitesma-1.png
Org.nr. NO 929 715 659 MVA
Postboks 235, 1301 Sandvika

Sosiale medier:

RING OSS

Utviklet av Sentu AS

Copyright © Goldenblatt 2019