Bank og finans

Vi bistår norske og utenlandske privatpersoner i saker om finansiering, finansavtaler og finansforetakslovgivningen.

Vi bistår privatpersoner i saker om finansiering og finansavtaler, herunder opptak av lån, mislighold og forhandling med banken

 

Vi er et uavhengig advokatfirma uten fast tilknytning til store norske finansforetak, og vi kan normalt opptre på vegne av norske og utenlandske klienter mot slike institusjoner. I alle tilfeller er vi nøye med å overholde advokatetiske regler om klient- og oppdragskonflikter.

Finansiering som forretningsområde omfatter ulike rettsområder, hvorav kontraktsrett, selskapsrett, verdipapirrett, panterett og garantirett står sentralt. Vi har arbeidserfaring fra interne stillinger som advokat og juridisk direktør i en stor norsk forretningsbank, samt fra styre og kontrollkomitéer i banker, leasing- og kredittkortselskaper.

Vår praksis overfor private klienter omfatter rådgivning og tvisteløsning i forbindelse med
  • Kundeforhold og opptak av banklån
  • Utsatte og misligholdte lån
  • Låneavtaler
  • Refinansiering av lån
  • Betalingsformidling
  • Leasing
  • Kausjoner og garantier
  • Pant og andre sikkerheter
  • Restrukturering og konkurs

Forholdet mellom bankkunder og banken reguleres av finansavtaleloven 18. desember 2020 nr. 146. Loven kan ikke fravikes til skade for bankkunder som er forbrukere. Finansavtaleloven  inneholder bestemmelser om betalinger, innskudd, alminnelige prinsipper innen finansielle tjenester, kontohold, betalingstjenester, låneopptak  og garantier.

Videre kan bankkunder kan klage til Finansklagenemnda Bank, og mange avgjørelser av nemnda vil kunne være av betydning for forholdet mellom en bankkunde og banken.

En annen rettskilde av betydning er lov 10. april 2015 nr. 17 om Finansforetak, som regulerer selve virksomheten i finansforetak og finansiell virksomhet i Norge.

Innholdet i denne oversikten er ment å gi en generell veiledning om emnet. Spesialistråd bør søkes om dine spesifikke forhold.

https://sveinssonlaw.no/wp-content/uploads/2022/11/logowhitesma-1.png
Org.nr. NO 929 715 659 MVA
Postboks 235, 1301 Sandvika

Sosiale medier:

RING OSS

Utviklet av Sentu AS

Copyright © Goldenblatt 2019