Naboforhold

Naboskap gir dessverre ikke sjeldent opphav til uenighet og i verste fall rettstvister mellom naboer. Vi kan bistå med rådgivning og i en rettstvist.

Forholdet mellom naboer er i utgangspunkt regulert i naboloven. Den sentrale bestemmelsen er paragraf 2, som lyder: «Ingen må ha, gjera eller setja i verk noko som urimeleg eller uturvande er til skade eller ulempe på granneeigedom. Inn under ulempe går òg at noko må reknast for farleg.»

Lovbestemmelsen gir grunnlag for diskusjon og påfølgende uenighet, blant annet om byggverk, anlegg, utnyttelse og bruk av naboeiendom. En svært vanlig kilde til uenighet, er høyde og utforming av hekk mot naboeiendom.

Naboloven må suppleres med lov om grannegjerde. Loven har bestemmelser om rett og plikt til å sette opp og ha gjerde mot naboeiendom.

Innholdet i denne oversikten er ment å gi en generell veiledning om emnet. Spesialistråd bør søkes om dine spesifikke forhold.

https://sveinssonlaw.no/wp-content/uploads/2022/11/logowhitesma-1.png
Org.nr. NO 929 715 659 MVA
Postboks 235, 1301 Sandvika

Sosiale medier:

RING OSS

Utviklet av Sentu AS

Copyright © Goldenblatt 2019