Konsesjon og andre tillatelser

Konsesjon og andre tillatelser

 

Erverv og bruk av fast eiendom kan være betinget av tillatelse – konsesjon – fra myndighetene. Den sentrale lov er lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom.

I utgangspunktet er det konsesjonsplikt på alle arealressurser utenfor LNF-områder (landbruk, natur og friluftsområder). Et viktig unntak er likevel bebygd eiendom inntil 100 dekar, når full- og overflatedyrket jord ikke er større enn 35 dekar. Slike eiendommer er konsesjonsfri med mindre kommunen har innført konsesjonsplikt ved forskrift. I en del kommuner er det innført såkalt nullgrense for konsesjon, som betyr at erverver må fylle ut en egenerklæring, som sendes kommunen, eller søke om konsesjon.

Lovverket inneholder også en lov om konsesjon for rettigheter til vannfall m.v. (vannfallrettighetsloven).

Vi bistår erververe av eiendom i forbindelse med konsesjonsspørsmål.

Innholdet i denne oversikten er ment å gi en generell veiledning om emnet. Spesialistråd bør søkes om dine spesifikke forhold.

https://sveinssonlaw.no/wp-content/uploads/2022/11/logowhitesma-1.png
Org.nr. NO 929 715 659 MVA
Postboks 235, 1301 Sandvika

Sosiale medier:

RING OSS

Utviklet av Sentu AS

Copyright © Goldenblatt 2019