Kulturminner og kulturmiljø

Kulturminner og kulturmiljø

 

I lov om kulturminner fastsettes det at kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon skal vernes både som del av vår kulturarv og identitet og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning.

Det er et nasjonalt ansvar å ivareta disse ressurser som vitenskapelig kildemateriale og som varig grunnlag for nålevende og fremtidige generasjoners opplevelse, selvforståelse, trivsel og virksomhet.

Med kulturminner forstår loven alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Med kulturmiljøer menes områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng.

Vi slutter oss til synspunktet om viktigheten av å ta vare på kulturminner, og firmaet er medlem av Fortidsminneforeningen. På den annen side ser vi at kulturminneloven og tiltak i medhold av denne kan medføre vanskeligheter for eiere og brukere av fast eiendom.

Kulturminner fra oldtid og middelalder, det vil si fra før 1537, samiske kulturminner fra 1917 eller eldre og stående byggverk fra perioden 1537-1649, er automatisk fredet og statens eiendom. Nyere kulturminner kan fredes ved enkeltvedtak.

På eiendom der det ligger fredet kulturminne er det i utgangspunktet forbud mot tiltak som kan berøre kulturminnet, typisk en vikinggravhaug. Dersom eier ønsker å sette i verk tiltak, setter loven krav til melding og innhenting av tillatelse fra myndighetene. Undersøkelser kan medføre omkostninger for tiltakshaveren.

Det er viktig å gå frem på rett måte etter loven. Vi kan bistå med rådgivning om loven og ved henvendelser til myndighetene.

Innholdet i denne oversikten er ment å gi en generell veiledning om emnet. Spesialistråd bør søkes om dine spesifikke forhold.

https://sveinssonlaw.no/wp-content/uploads/2022/11/logowhitesma-1.png
Org.nr. NO 929 715 659 MVA
Postboks 235, 1301 Sandvika

Sosiale medier:

RING OSS

Utviklet av Sentu AS

Copyright © Goldenblatt 2019